Επικαιρότητα

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή έργου.

Ο Δήμος Μύκης διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου , με συνοπτικό διαγωνισμό  για την κατασκευή του έργου:  «Έργα υποδομής οικισμών Δ.Ε. Θερμών"», 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της 13478/23.08.2017 διακήρυξης και  καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά.

Pages

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης, στα πλαίσια προληπτικών  ενεργειών προς αποφυγή εξάπλωσης του COVID-19, προτίθεται να τυπώσει φυλλάδια προς ενημέρωση όλων των δημοτών, σύμφωνα με τη συνημμένη περιγραφή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Pages